۱۵

تیر, ۱۳۹۶

حضور پر شور متخصصان و کارشناسان حوزه مرکز داده

By: | Tags: | Comments: 0

حضور پر شور متخصصان و کارشناسان حوزه مرکز داده در اولین همایش ملی مرکز داده ها و زیرساخت  در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید