۲۰

دی, ۱۳۹۵

نماینده و ممیز TNV

By: | Tags: | Comments: 0

نماینده و ممیز TNV فاز طراحی سازمان را خیلی بیشتر از حد نیاز مشتری های شرکت دیدند و عنوان کردند که تیم طراحی شرکت در حد خودروسازی فعالیت می کند و جز نقاط قوت سازمان است .
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید