۲۵

اسف, ۱۳۹۵

ممیزی شرکت نارین تک فرتاک در روز های پایانی سال

By: | Tags: | Comments: 0

استاندارد های معیار:
ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,ISO 10004

photo_2017-03-15_07-55-10

ممیزی شرکت نارین تک فرتاک توسط بنیاد کیفیت کره و انتشار اخبار شرکت نارین تک فرتاک  توسط این سازمان

photo_2017-03-15_07-55-06

درباره این مجموعه پر توان و با انگیزه در آینده بیشتر خواهم نوشت…..
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید