۱۵

تیر, ۱۳۹۶

ایرنا – پایان اولین همایش ملی مراکز داده

By: | Tags: | Comments: 0

ایرنا – پایان اولین همایش ملی مراکز داده؛ طرح چالش ها و تصویر راهکارها
تهران- ایرنا- اولین همایش ملی مراکز داده؛ زیرساخت و سرویس ها با طرح چالش های این حوزه و ترسیم راهکارهای فنی و قانونی به کار خود پایان داد.

متن کامل در لینک ادامه:

http://www.irna.ir/fa/News/82587968/
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید