رضایت نامه مشتریان

نمونه ای از رضایت نامه های مشتریان در ادامه آورده شده است:

ملي-ايران-891

 

مسکن 92

رفاه-کارگران-911

 

تات 91

 

پرداخت-نوين-881

92انصار

 

91انصار