تحویل سری دوم خودروهای پولرسان

تحویل سری دوم خودروهای پولرسان بانک رفاه کارگران .
تولید شرکت نارین تک فرتاک