۲۳

آبا, ۱۳۹۶

تسلیت

By: | Tags: | Comments: 0

اما تو ای زمین
ای زادگاه ما!
ما باتو دوستیم
زین پس شرار قهر به بنیاد ما مزن
ما را چنانكه رفت اسیر بلا مكن
این كلبه ها كه خانه ی امید و آرزوست
ویرانسرا مكن

ور خشم میكنی
ویرانه كن عمارت هر قریه را ولی
مارا ز كودكان و عزیزان جدا مكن…

تسلیت به همه ایرانیان
((مهدی سهیلی ))
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید