۲۵

بهم, ۱۳۹۶

روز ولنتاین از کجا شروع شد ؟

By: | Tags: | Comments: 0

در قرن سوم ميلادي که مطابق مي شود با اوايل امپراطوري ساساني در ايران ، در روم باستان فرمانروايي بوده است به نام کلوديوس دوم . کلوديوس ، عقايد عجيبي داشت ، از جمله اينکه سربازي خوب خواهد جنگيد که مجرد باشد ؛ از اين رو ازدواج را براي سربازان امپراطوري روم قد غن مي کند. کلوديوس به قدري بي رحم و فرمانش به اندازه اي قاطع بود که هيچ کس جرات کمک به ازدواج سربازان نداشت . اما کشيشي به نام والنتيوس ( همان ولنتاين خودمان ) ، مخفيانه عقد سربازان رومي را با دختران محبوبشان جاري مي کرد . کلوديوس دوم از اين جريان خبر دار مي شود و دستور مي دهد که ولنتاين را به زندان بياندازند . ولنتاين در زندان عاشق دختر نابینا زندان بان مي شود . سرانجام کشيش به جرم جاري کردن عقد عشاق با قلبي عاشق اعدام مي شود . . .
قبل از مرگش نامه ای به محبوبش می نویسد و در پایان آن این جمله را می آورد.
((دوستت دارم، از طرف ولنتاین تو ))
بنابراين او را به عنوان فدايي و شهيد راه عشق مي دانند و از آن زمان نهاد و سمبلي مي شود براي عشق !

اکنون در هر پست و مقامی که باشیم و در هر جایگاه اجتماعی از این موهبت خدا مجزا نبوده و نخواهیم بود .
هر روزتان با عشق و انرژی سرشار باشد…
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید