۱۸

فرو, ۱۳۹۸

سال نو مبارک

By: | Tags: | Comments: 0

photo_2019-04-07_09-16-15

آرامش یک هدیه است
هدیه ای ارزشمند از
انسانهای خوب

تحفه ای گرانبها با رنگ عشق
و آرامش همان عشق است

ازخدا میخواهم
عمری سرشار ازعشق و آرامش در سال ۹۸
داشته باشید
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید