۱۹

مرد, ۱۳۹۶

کتاب جامع بانک ها

By: | Tags: | Comments: 0

کتاب جامع بانک ها و ..توسط روابط عمومی بانک مرکزی چاپ و معرفی گردید .
باعث افتخار است که شرکت نارین تک فرتاک به عنوان شرکتهای پشتیبان بانک مرکزی در آن معرفی گردیده .

photo_2017-08-10_11-59-21
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید