گزارش تصویری از حضور مدیران در غرفه نارین تک فرتاک

2

 

گزارش تصویری از حضور مدیران در غرفه شرکت نارین تک فرتاک در نمایشگاه تراکنش ۲۰۱۶